ZAJĘCIA EDUKACYJNE

- podstawa programowa -

 

Szkoła Podstawowa nr 89 oraz Gimnazjum Nr 53 realizują cele i zadania określone przepisami prawa, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wspomagają  i ukierunkowują indywidualny, wszechstronny rozwój ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nauczani są w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz. U. 2012, Nr 4, poz. 977, Załącznik. 2), w dwóch etapach edukacyjnych:

I etap obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej to edukacja wczesnoszkolna, realizowana w formie kształcenia zintegrowanego  

II etap obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego nauczane są następujące przedmioty:      

 • język polski
 • język angielski
 • muzyka 
 • plastyka
 • historia i społeczeństwo
 • przyroda
 • matematyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • religia

 

Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną realizują Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach (Dz. U. 2012, Nr 4, poz. 977, Załącznik. 3).

Na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne: 
   • funkcjonowanie w środowisku
   • muzyka z rytmiką
   • plastyka
   • technika
   • wychowanie fizyczne
   • religia
 • zajęcia rewalidacyjne.

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizowane zgodnieRozporządzeniem MEN z dnia 23 IV 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dziec i i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. 2013, poz. 529)

 

Nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych i indywidualnego tempa rozwoju z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Dlatego też, dla każdego ucznia tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dziecka, dokonywanej conajmniej dwa razy w roku przez specjalistów Ośrodka.